Datu pārzinis - SIA Craftwork, reģistrācijas nr.: 40103488209, juridiskā adrese: Oskara kalpaka 13-33, Sigulda, Siguldas novads.

 Personas dati -  informācija, kas attiecās uz fizisku personu, piemēram, personas kods, adrese, tālruņa numurs u.tml. 

Lai mēs varētu izpildītu savas saistības pret Jums kā klientu, mums nepieciešams apstrādāt Jūsu personas datus. Jūsu personas dati tiks iegūti un apstrādāti tikai tajos gadījumos un tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams konkrētu, skaidri noteiktu un likumīgu mērķu izpildei. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai sniegtu Jums savus pakalpojumus. Mēs iegūstam Jūsu datus tieši no Jums, ko Jūs aizpildiet pie pasūtījuma veikšanas un pasūtījuma apmaksas. Mēs aizsargājam Jūsu personas datus, ievērojot īpašu piesardzību un izmantojot tam piemērotas datu aizsardzības metodes. Mēs glabājam Jūsu datus vismaz tik ilgi, cik ilgi Jūs esat mūsu klients. Jūsu personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Pēc klientu attiecību izbeigšanas datu saglabāšanas periods ir atkarīgs no to veida, lietošanas mērķa un likumā noteiktās informācijas glabāšanas termiņa. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, datu pārziņa leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noilgumu, civiltiesībām u.tml.). Datu glabāšanas laikā mēs ievērojam likumā noteiktās prasības.